Liften zonder certificaat gevaarlijk in Nederland?!

Er wordt de suggestie gewekt met een krantenbericht in de Telegraaf van 10 november jl. dat er groot gevaar is door liften die onveilig zouden zijn. De directeur van Het Liftinstituut meent dat er onveilige situaties ontstaan doordat er liften zijn afgekeurd en dus draaien zonder certificaat. Wanneer een lift als onveilig bestempeld kan worden dan is een inspecteur of iedere andere deskundige al (moreel) verplicht om een lift stil te zetten als direct aantoonbaar gevaar dreigt. De aantallen genoemd in het krantenbericht behoeft mogelijk wel wat nuance. Bijvoorbeeld: een lift die is afgekeurd door Certificerende Instelling I blijft in bedrijf. Wordt de lift vervolgens gerepareerd en de modificatie wordt goedgekeurd door Certificerende Instelling II, dan is de statistiek van I al vervuild. Ook worden herkeuringen niet altijd op tijd aangevraagd, ondanks het feit dat de onveilige situatie al lang is verholpen. Ook hierdoor blijft de lift bestempeld als onveilig. Dit behoeft dus niet altijd het geval te zijn. Moeten deze liften dan ook worden stilgezet door de arbeidsinspectie? 

Dat er liften in bedrijf zijn zonder geldig certificaat is deels te wijten aan Het Liftinstituut zelf en aan liftbedrijven die niet altijd in staat blijken te zijn om op de gewenste tijdstippen te assisteren bij de keuring. Gezien het feit dat men niet in staat blijkt te zijn om de liften op tijd, binnen de verplicht gestelde 18 maanden te keuren is het logisch dat er geen geldig certificaat meer is voor de betreffende installatie. Dat wil niet direct zeggen dat een lift als onveilig bestempeld kan worden. Ook als men de liftkeuring meent te moeten afbreken omdat niet de gewenste arbo-oplossingen zijn doorgevoerd, blijft een geldig certificaat uit. Ook dit betekent niet dat een lift dan voor de gebruiker per definitie onveilig is. Het betekent dat de controle niet op tijd heeft plaatsgevonden en in veel gevallen is de lift wel veilig te benoemen, alleen is het dan nog niet aangetoond. Juridisch gezien is dit wel een onwenselijke situatie.  

Het krantenbericht suggereert tevens dat er een direct verband zou kunnen bestaan tussen het feit dat er ongevallen zijn geweest in de afgelopen jaren en het ontbreken van een geldig veiligheidscertificaat. Voor zover mijn informatie strekt is er in de afgelopen decennia geen ernstig ongeval bij een lift geweest als gevolg van een afgekeurde liftinstallatie. De meeste ernstige ongelukken vinden plaats bij montage en bij het gebruik van liften zonder cabineafsluiting. Dit laatste is met name gevaarlijk als de gebruiker een wagentje of ander rollend materieel in de lift gebruikt. En dan tussen het rollende materieel en de achterwand van de liftcabine gaat staan en de lading aan de schachtwand blijft hangen. Door het kantelen van de lading ontstaat er knelgevaar met kans op dodelijk gevolg. Toch gebeuren dergelijke ongelukken zo zelden dat de Nederlandse overheid hiertoe geen verplicht te nemen maatregelen oplegt. 

Sinds dat lifteigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het op tijd laten keuren komt het steeds vaker voor dat liften niet op tijd gekeurd worden. Zonder dat de lifteigenaar dit wil blijkt deze niet altijd in staat de betreffende Certificerende Instelling hiertoe te bewegen dit op tijd te doen. Dit wordt mogelijk wel in de statistieken als zodanig verwerkt, dat deze liften ook draaien zonder geldig veiligheidscertficaat, dat juridisch lijkt op een afgekeurde lift. 

Als de arbeidsinspectie nu al preventief liften moet stilzetten en verzegelen dan hebben we nog wel een enorm aantal deskundigen nodig die dit allemaal weer moeten herstellen. In een beperkt aantal gevallen zal het wel hout snijden. Ik zie wel dat het probleem veel complexer ligt. Hier kom ik nog wel een keer op terug. 

Ook hier heeft de eigenaar in veel gevallen nog te weinig grip op de situatie. Invloed om dit voor te zijn dan wel op dat het liftbedrijf tijdig haar verplichtingen nakomt,wordt nogal eens niet onderkent of is niet zichtbaar. 

Kortom het komt er op neer dat er nog een hele weg nodig is om liftbeheer vandaag de dag beheersbaar te maken zodat het afkeuren van liften nauwelijks en of onnodig voorkomt. Het niet aanwezig zijn van een geldig certificaat van veiligheid is niet per definitie hetzelfde als onveilige liften. 

Als u meer grip wilt op beheersbaar liftbeheer dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Péron Liftadvies.